Kutatás

Felületkémia
 • Nemesfém-oxid alapú elektrokatalizátorok , filmek, bevonatok SIMS, TG-DTA, TG-MS, FT-Raman, emissziós FT-IR stb. spektroszkópiai vizsgálata
 • Vékonyrétegeken és állófázisokon adszorbeált molekulák in situ felületerősített Raman spektroszkópiai kutatása
 • Hordozós katalizátorok FT-IR spektroszkópiai vizsgálata
 • Agyagásványok belső felületi reaktivitásának vizsgálata, nanorétegek előállítása
 • Módosított felületű adszorbensek, katalizátor hordozók előállítása és vizsgálata
 • Elektronikai komponensek stabilitás- és öregedés vizsgálata
 • Langmuir-Blodgett filmek, nanocsövek FTIR spektroszkópiai és Raman mikroszkópiai vizsgálata
Elválasztási módszerek, kromatográfia
 • Ion- és folyadékkromatográfiai kutatások elméleti alapjai
 • Kapilláris ion-elektroforézis
 • Kémiai egyensúlyok elmélete és alkalmazásai
 • Preparatív elválasztások optimalizálása
 • Heterogén állófázis következményei a kromatográfiában
 • Fenol származékok meghatározása természetes és szennyvizekben
 • Borok, üdítőitalok, gyümölcslevek aromaanyagainak meghatározása
Kemometria és digitális jelfeldolgozás
 • Potenciometrikus titrálások vezérlése
 • Sokkomponensű kromatogramok statisztikai elemzése
 • Analitikai műszerek jelének digitális feldolgozása
 • Keresztkorrelációs és autókorrelációs függvények alkalmazása
 • Görbeillesztés, dekonvolúció Fourier-transzformációval
 • Mérési eredmények statisztikai feldolgozása, értékelése
 • Laboratóriumi kísérletek tervezése, eredmények osztályba sorolása
 • Kálmán szűrők alkalmazása